by acls us

Izjava osnivača EP

Print

BiH i EU

Written by Administrator. Posted in Pravilnici

BiH i EU

 Iako je Bosna i Hercegovina prva u regionu i od zemalja bivše Jugoslavije, otpoèela razgovore sa EU, danas se nalazimo na samom dnu procesa evropskih integracija.

Na žalost, nismo iskoristili priliku koja nam se ukazala i ogromnu ekonomsku pomoæ i podršku Evropske unije, pa se postavlja pitanje kada æemo stiæi zemlje iz okruženja u procesima evropskih integracija.Ipak, sasvim je jasno da je Bosna i Hercegovina sastavni dio Evrope i da æemo u buduænosti takoðer biti dio Evropske unije.Pitanje nije  da li æemo postati dio Unije, nego kada æe se to desiti, odnosno kada æe narasti svijest našeg društva , konkretnije naših graðana, koji biraju politièare i svoje predstavnike u vlasti, te kada æemo svi zajedno izvršiti pritisak na njih kako bi konaèno shvatili da Bosna i Hercegovina nema alternativu èlanstvu u Evropskoj uniji, te da je evropski put iznad svih liènih, politièko-stranaèkih i drugih vrsta interesa, ukoliko želimo da izbjegnemo povratak u prošlost, ratove i sukobe, koji su do sada Balkansku zemlju,a posebno zemlju Bosne i Hercegovine, natopili krvi za deset narednih generacija.Da bi se uhvatio voz koji nas sve vodi u Evropu, neophodan je angažman svih subjekata i segmenata našeg društva,a posebno graðanskih opcija i nevladinog sektora, te stoga pozivamo graðane i žitelje Bosne i Hercegovine da se aktivno ukljuèe u procese evropskih integracija,jer samo informiran i obrazovan narod ima šansu u svijetu,koji sve više postaje globalno selo.Evropska unija je rješenje veæine naših trenutaènih problema. U okviru Evropske unije do sada u preko 50 godina njenog postojanja, nikada zemlje èlanice nisu vodile ratove izmeðu sebe, standard je na nivou civiliziranog èovjeka, ljudska prava su pisana velikim slovom, ne postoje granice u komunikaciji i kretanju i još mnogo je razloga zašto bi se Bosanci i Hercegovci trebali i morali aktivnije pozabaviti procesima evropskih integracija.A ako ni sve ovo nije jak argument da se aktiviramo i prikljuèimo evropskim tokovima, pomislimo onda malo šire i dalje od ovog što nas danas okružuje, pomislimo na generacije koje iza nas dolaze i uèinimo sve kako nas ne bi u buduænosti proklinjale, nego nam vjeèno bile zahvalne na djelima danas, za njihovo sutra.

Za poèetak dovoljno je pomisliti i reæi  :  I ja  BIH u  EVROPU

Bosna i Hercegovina za Evropu

Print

Izjava osnivača EP

Written by Administrator. Posted in Pravilnici

 

IZJAVA OSNIVAČA EVROPSKOG POKRETA

 

Donosimo DEKLARACIJU Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini, čime prihvatamo odgovornost i obaveze proistekle osnivanjem ne-vladine organizacije «Evropski pokret u Bosni i Hercegovini».

Suglasni smo da sekcija «Evropski pokret Bosne i Hercegovine» iz Odjela za Evropske inicijative Evropskog kulturnog centra preraste u samostalnu organizaciju «Evropski pokret u Bosni i Hercegovini»na državnom nivou.

Ponašat ćemo se i raditi shodno duhu Deklaracije, Pravilnika/Kodeksa/ i Statuta Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini.

Ostajemo otvoreni za nove ideje i prijedloge - podržavat ćemo priključenje ostalih pro-evropskih subjekata Bosne i Hercegovine, uz njihovu punu ravnopravnost u radu i odlučivanju bitnim po aktivnosti Evropskog pokreta.

Isključujemo bilo kakvo političko opredjeljenje ili lobiranje Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini u pravcu lokalnih političkih subjekata i njihovih programa, te shodno tome nećemo dozvoliti miješanje i nametanje opcija i utjecaja stranaka/partija u radu i aktivnostima EPuBIH

Ostajemo otvoreni sa suradnju putem kolektivnog èčanstva (bez miješanja u naš program rada) sa svim vladinim, političkim, religioznim i drugim društvenim subjektima i institucijama, a sve i samo u  cilju stvaranja evropske klime u BiH, koja je moguća samo punim angažmanom cjelokupnog društva i njegovih ma kako to kompleksno bilo, različitih aspekata i polja djelovanja.

Naši članovi mogu biti politički, religiozno ili na drugi naèčn aktivni u drugim organizacijama, bez nametanja svojih ideja i ciljeva iz tog angažmana, sve dok se to ne dovodi u koliziju sa našim programom i pravilnikom.

Zalažemo se za jednu demokratsku, pravno reguliranu, sekularnu državu Bosnu i Hercegovinu gdje će se poštivati ljudska prava u okviru Evropske Unije, gdje će i «mali ljudi» iz malih centra i provincija, male organizacije i inicijative biti obuhvaćene i uključene u proces evropskih tokova i promjena.

Svojim pristupom Evropskom pokretu stavljamo jasan znak da smo ZA BIH u okviru EU

OSNIVAČI EVROPSKOG POKRETA U BOSNI I HERCEGOVINI – 27.03.2007.

Print

Pravilnik EP u BiH

Written by Administrator. Posted in Pravilnici

 

PRAVILNIK EVROPSKOG POKRETA U BOSNI I HERCEGOVINI


Član Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini-skraćeno EPuBIH može biti svaki pojedinac, pravni ili privredni subjekt, organizacija-institucija, sportsko-kulturno-građansko udruženje/ klub, sekcija ili drugi vid okupljanja žitelja Bosne i Hercegovine, pod uslovom da prihvata pluralističku multunacionalnu-demokratsku Bosnu i Hercegovinu, te podržavaju ciljeve EPuBIH i ideju priključenja naše zemlje Evropskoj Uniji i mirnom suživotu naroda Evrope bez obzira na materijalno stanje, porijeklo, boju kože, nacionalnost ili religioznu pripadnost.
 

Članstvo u EPuBIH mogu dobiti subjekti iz inostranstva ili njihovi predstavnici u Bosni i Hercegovini, pod istim uslovima koji važe za BiH pojedinačne ili kolektivne članove, uz pismeni zahtjev.
 

Ciljevi EPuBIH su:

  • širenje duha razumijevanja i suradnje meðu narodima Evrope i svijeta,
  • širenje ideje evropskih integracija među narodima i narodnostima Bosne i Hercegovine,te priključenje BiH ujedinjenoj Evropi na principima jednakosti i federalnoj osnovi,
  • uspostava kulturno-ekonomsko-sportskih kontakata između naroda BiH, Evrope i svijeta,
  • poštivanje ljudskog dostojanstva i zaštita ljudskih prava (nacionalnih manjina posebno),
  • unaprjeđenje i razvijanje demokratije u BiH –Evropi- edukacija i razvoj kulture u BiH,
  • pokrenuti proces svijesti za očuvanjem prirode, pacifistička i anti–droga inicijativa.

 

Pripadati Evropskom pokretu znači podržavati evropsku kulturu i činiti napore na povezivanju naših kultura-te postupati primjereno demokratskom društvu poštivajući lična opredjeljenja i integritet svakog ponaosob, neovisno o kojem polju javnog ili privatnog života se radi.

EPuBIH je oblik nezavisna i slobodna djelovanja demokratskog okupljanja subjekata, koji svojim djelovanjem iskazuju volju za mirnim  svojevoljnim evropskim integracijama, kao i zajedničkom suživotu naroda i narodnosti  u modernoj, demokratskoj Bosni i Hercegovini, kao dijelu buduće Federalne Evrope sjedinjenih država.


EPuBIH djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine,a sjedište mu je u Zavidovićima, u ulici Zlatnih Ljiljana bb. EPuBIH teži priključenju internacionalnom Evropskom Pokretu, koje sjedište ima u Briselu. EPuBIH je ne-vladina inicijativa, čiji rad trebaju i mogu da podržavaju državne institucije. EPuBIH se zalaže za Evropu čije je bogatstvo u različitostima kultura, zalaže se protiv nacionalističkog i ostalih vrsta podvajanja.


EPuBIH nije profitabilan skup građana, nego se financira od dobrovoljnih priloga, pokroviteljstvom  i članarina, koje mogu biti individualne, kolektivne, počasne ili pridružene (bez prava odluke). O visini članarine odlučuju dogovorom EPuBIH i zainteresirana strana. Član se postaje pismenim zahtjevom i potpisom kojim se prihvaćaju pravila rada i ponašanja EPuBIH.


Aktivnosti i inicijative EPuBIH su javne i otvorene za javnost. EPuBIH može izdavati svoj bilten ili druge oblike informiranja, ako su za to ispunjene zakonske norme, osnivati podruznice, poslovne-privredne jedinice bez ostvarivanja profita sa ciljem financiranja programskih ciljeva organizacije
 

EPuBIH je samostalna organizacija – NVO – na državnom nivou, koja okuplja sve pro-evropske snage BiH, uključujuci stranke, partije, sportske kolektive, udruženja, religijske institucije, privatna lica…..stvarajući jedinstveni lobi u cilju podrške euro-atlantskim integracijama nase zemlje.


Priključenje je dobrovoljno-jednako tako izlazak iz EPuBIH je svojevoljan uz pismeno obrazloženje. 

Print

Deklaracija EP u BiH

Written by Administrator. Posted in Pravilnici

 

DEKLARACIJA EVROPSKOG POKRETA U BOSNI I HERCEGOVINI


Ovim se građani Bosne i Hercegovine (privatna lica i lica okupljena u raznim oblicima udruživanja, kako u vladinom tako i ne-vladinom sektoru) samoinicijativno bez nametanja volje i uslova sa strane, izjašnjavanju i podržavaju procese priključenja naše zemlje Evropskoj Uniji.

Podržavamo proces evropskih integracija i smatramo da je to jedini ispravan putu na putu modernizacije zemlje, priključenja u civilizirane, demokratske svjetske tokove.

Zalažemo se  unaprjeđenje i poboljšanje uslova života svih građana Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku, stranačko-partijsku ili drugu vrstu pripadnost, seksualno opredjeljenje, boju kože ili materijalno stanje.

Mi građani Bosne i Hercegovine pozdravljamo dalji razvoj Evropske Unije na federalnom principu uz punu ravnopravnost svih njenih članica u sistemu slobodnih naprednih, demokratskih država kojem će i naša zemlja i svi njeni narodi i narodnosti imati svoje mjesto.

Ne vladine organizacije su spremne da preuzmu svoj dio odgovornosti u ovom procesu.

Mi iz ne vladinog sektora pozivamo sve pro-evropski orijentirane subjekte (privatna lica, vladine i ne vladine organizacije/institucije, privredne subjekte, medije, stranke-partije….) naše zemlje da podrže našu inicijativu stvaranja pokreta za Evropu u Bosni i Hercegovini, jer samo tako možemo stvoriti povoljnu klimu u zemlji po pitanju evropskih integracija, što će umnogome ojačati pozicije našeg pregovaračkog tima u pregovorima sa Evropskom Unijom o pristupanju (opstanku i budućnosti) Bosne i Hercegovine.

Evropski pokret u Bosni i Hercegovini je ne vladina, ne stranačka, ne profitabilna inicijativa koju pokreću osnivači sa namjerom da se u nju uključi što više NGO-a i drugih subjekata našeg društva sa teritorija cijele Bosne i Hercegovine, kako bi se evropska ideja raširila i prihvatila u svim njenim dijelovima.

Naša namjera je osloboditi se monopolističkog  sistema i centralizacije ideja  ( koji je do sada vladao i ništa progresivno-inovativno nije donio našoj zemlji), kojim se samo jedan, dva ili tri centra/ velika grada uzimaju u obzir  i favoritiziraju pri dodjeli odobrenju projekata i sredstava-pružanju financijske podrške-tako da pozivamo organizacije i iz manjih ili malih centara da daju svoj udio u ostvarenju ove velike ideje, kako njihove sredine ne bi bile na margini evropskih događanja i odlučivanja.

Evropski pokret u Bosni i Hercegovini je otvoren za sve subjekte i organizacije  iz cijele zemlje bez obzira na veličinu i geografsku poziciju grada iz kojeg dolaze u kojem djeluju.

Sve organizacije koje se pridruže ovoj inicijativi, poštivajući Pravilnik(Kodeks) i Statut, imaju jednak tretman i pravo u odlučivanju i raspodjeli sredstava.

Potpisnici deklaracije pružaju punu podršku Direkciji za evropske integracije i Pregovaračkom timu Bosne i Hercegovine.

Izjasniti se ZA pristup Evropskom pokretu u Bosni i Hercegovini znači biti dobronamjeran, demokrata, slobodnih pogleda na svijet i okruženje oko sebe, spreman na izazove koje nosi budućnost i odlučan istrajati na evropskom putu boljitka i prosperiteta naših naroda i narodnosti, a sve u ime naše djece i generacija koje poslije nas dolaze.

Učinimo da generacije koje dolaze pamte, poštuju i cijene naše djelo od danas.

Podržite i priključite se Evropskom pokretu u Bosni i Hercegovini za dobro svih .